Landbouwmateriaal verzekeren

Landbouwmateriaal verzekeren

Er zijn nogal wat bedrijven die gebruikmaken van land- en werkmateriaal. Denk daarbij aan heimachines, hijskranen, betonmolens en tractoren. Sommige van deze objecten zijn motorrijtuigen. De verzekering voor zo’n object moet dan voldoen aan de in de WAM gestelde eisen. Voor al deze objecten is een speciale beurspolis ontwikkeld: de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal (meest recente versie: NBPL 2014).

Land- en werkmateriaal kent een grote verscheidenheid. Daarom bestaat de NBPL 2014 ook uit diverse dekkingsrubrieken. Hiermee is de dekking volledig af te stemmen op de specifieke kenmerken van de objecten en de wensen van verzekerden.

De NBPL 2014 en andere beurspolissen staan op de site van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB, www.vnab.nl).

Cascodekking

Er zijn twee rubrieken die dekking geven voor schade aan het object zelf (bezitsschade; casco). Deze twee cascodekkingen ontlopen elkaar niet veel. Beide zijn te vergelijken met de vol-cascodekking voor een motorrijtuig (“all-risksdekking”).

Casco standaard

De rubriek Casco standaard verzekert het object tegen alle van buiten komende onheilen. Schade als gevolg van eigen gebrek is ook gedekt, maar alleen in bepaalde situaties (bij brand, ontploffing, botsen/aanraken/stoten, omslaan of te water/van de weg geraken). Let op: alleen de gevolgen van eigen gebrek worden vergoed, het eigen gebrek zelf dus niet (de reparatiekosten).

Casco uitgebreid

De dekking van deze rubriek is als die van Casco standaard, maar er is geen beperking van de gevolgen van eigen gebrek en ook het eigen gebrek zelf wordt vergoed. Uitsluitingen cascorubrieken schade veroorzaakt door opzet of door roekeloosheid van verzekeringnemer/verzekerde;

 • schade die een gevolg is van aan de verzekeringnemer te verwijten
 • onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde object;
 • schade aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak naast de luchtbandschade ook andere schade aan het verzekerd object is ontstaan;
 • schade bestaande in de herstelkosten van normale slijtage.

Aansprakelijkheidsdekking en uitsluitingen NBPL 2014

Aansprakelijkheid standaard

De rubriek “Aansprakelijkheid standaard” dekt schade die met of door het object aan derden wordt toegebracht, tot maximaal de voor deze rubriek verzekerde som. Personenschade is niet gedekt. Alleen zaakschade is gedekt. De rubriek “Aansprakelijkheid standaard” voldoet dus niet aan de eisen van de WAM. Schade aan de lading of last is ook uitgesloten.

Aansprakelijkheid uitgebreid

De rubriek “Aansprakelijkheid uitgebreid” voldoet wél aan de WAM-eisen. Personenschade is dus gedekt (letsel of overlijden). En de verzekerde som is minimaal € 1.120.000 voor zaakschade en minimaal € 5.600.000 per gebeurtenis voor personenschade. Deze rubriek is dan ook bestemd voor objecten die tevens voldoen aan de definitie van motorrijtuigen. Schade aan lading en last is, net als bij aansprakelijkheid standaard, uitgesloten. Dat is ook een volgens de WAM toegelaten uitsluiting.

Uitsluitingen Aansprakelijkheid

Op de rubrieken “Aansprakelijkheid standaard” en “Aansprakelijkheid uitgebreid” is uitgesloten:

 • schade door de niet-gemachtigde bestuurder (of door een bezitter/houder te kwader trouw)
 • schade door opzet van een verzekerde
 • schade door verlies of beschadiging aan zaken (waaronder dieren) van de
 • verzekeringnemer/eigenaar/houder van het verzekerde object, alsmede de
 • daaruit voortvloeiende schade, tenzij meeverzekerd op de rubriek schade aan andere zaken van verzekeringnemer
 • schade door verlies of beschadiging van met het verzekerde object vervoerde zaken (ook tijdens het laden en lossen daarvan)
 • schade door verlies of beschadiging van aanhangwagens of andere objecten die aan het verzekerde object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen
 • schade van de bestuurder van het verzekerde object (dood, letsel- en/of zaakschade en de hieruit voortvloeiende gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan)

Die uitsluitingen zijn mooi. Maar als er op de rubriek “Aansprakelijkheid uitgebreid” een WAM-schade voorvalt die volgens de polisvoorwaarden is uitgesloten, dan moet de verzekeraar de schade gewoon uitbetalen aan de schadelijdende partij. De verzekeraar zal de schade dan weer verhalen op de verzekerde.

Bron: Lindenhaege, WFt Schade Zakelijk mei 2016